Eläke- ja etuustulojen ilmoitusvelvollisuus tulorekisteriin voi siirtyä vuoteen 2021

Hallituksen antaman lakiesityksen (He 62/2019) mukaan eläke- ja etuustulojen ilmoitusvelvollisuus tulorekisteriin siirtyisi vuoteen 2021.

Verohallinnossa on noussut esiin tulkintamahdollisuus, että myöhästymismaksun määrääminen voisi estää laiminlyöntimaksun määräämisen myös myöhässä annetun tiedon sisältövirheen perusteella. Koska on tärkeää varmistaa, että tietojen oikeellisuutta voidaan edistää asianmukaisella seuraamusuhalla, lain sanamuotoa ehdotetaan tarkennettavaksi, jotta siitä käy ilmi, että laiminlyöntimaksua ei määrätä tulorekisteriin annetun tiedon myöhästymisestä, jos siitä on määrätty mainitussa laissa tarkoitettu myöhästymismaksu.

Lakiin ehdotetaan myös lisättäväksi säännös siitä, mihin mennessä suorituksen maksajan verotusta voidaan oikaista takaisinperintätilanteissa takaisin maksetusta suorituksesta toimitetun ennakonpidätyksen ja perityn lähdeveron osalta. Esityksessä ehdotetaan, että suorituksen maksajan verokauden veroa ei oikaista, jos tulonsaaja maksaa suorituksen maksajalle takaisin aikaisempana vuonna saamaansa tuloa niin myöhään, että tulosta toimitettu ennakonpidätys tai peritty lähdevero on otettu huomioon suorituksen saajan verotuksessa.

Ehdotus merkitsee maksajan kannalta sitä, että verotuksen päättymisen jälkeen on noudatettava bruttoperintää, jolloin maksaja perisi liikaa maksettua suoritusta vastaavan määrän lisäksi siitä toimitettua ennakonpidätystä vastaavan määrän.

Lähde: Veronmaksajat