Lomautusten ilmoitusaika ja yt-neuvotteluiden kestoaika lyhenevät väliaikaisesti

Työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin tehtävät muutokset ovat voimassa 1.4.–30.6.2020.

Yrityksiin ja työntekijöihin vaikuttavat väliaikaiset muutokset

Lomautusilmoitusaika lyhentyy: työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista.

  • Lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kesto lyhentyy ja neuvotteluiden kesto on nyt vähintään viisi päivää.
  • Määräaikainen työntekijä voidaan lomauttaa samoilla edellytyksillä kuin työntekijän, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.
  • Työsopimuksen purkaminen koeajalla helpottuu ja työnantaja voi purkaa työsopimuksen koeaikana myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.
  • Takaisinottovelvollisuus pidentyy ja työnantajalla on nyt yhdeksän kuukauden ajan velvollisuus ottaa työntekijä takaisin töihin, jos työntekijä on irtisanottu välillä 1.4.–30.6. tuotannollisista tai taloudellista syistä.

Siltä osin kuin valtakunnallisessa työehtosopimuksessa on sovittu viittä päivää pidempiä tai lyhyempiä vähimmäisneuvotteluaikoja, noudatetaan työehtosopimuksen mukaisia neuvottelu- ja lomautusilmoitusaikoja. Sama koskee myös työehtosopimusten määräyksiä takaisinottovelvollisuusajoista. Suurimpaan osaan, noin 90 prosenttiin työehtosopimuksista väliaikaiset, uusien säännösten mukaiset muutokset on jo tehty.

Lähde: TEM
Lue lisää