Muutoksia varainsiirtoveron ohjeistuksiin

Varainsiirtovero kiinteistön luovutuksessa

Verohallinnon päivitetyssä ohjeistuksessa Varainsiirtovero kiinteistön luovutuksessa, on aiempaan ohjeeseen lisätty kiinteistön pakkohuutokauppaa koskeva ohjeistus. Siihen on myös lisätty kiinteistön ostamista perustettavan yhtiön lukuun sekä yhtiön perustamisoikeuden luovutusta käsittelevät ohjeet ja viivästyskorotusta koskevaa ohjeistusta on täydennetty.

Kiinteistön ostaminen perustettavan yhtiön lukuun

Kiinteistö on mahdollista ostaa perustettavan yhtiön lukuun. Kun yhtiön perustamiseen, kiinteistökaupasta vastuun ottamiseen ja saannon kirjaamiseen liittyvät toimet hoidetaan määräajoissa, katsotaan kiinteistö hankituksi suoraan perustetulle yhtiölle. Tällöin varainsiirtovero on suoritettava vain kertaalleen.
Jos kiinteistökaupasta vastuun ottanut yhtiö on perustettu jo ennen kauppaa, ei kyseessä ole luovutus perustettavalle yhtiölle. Kiinteistön omistusoikeuden luovutukseen rinnastetaan myös yhtiön perustamisoikeuden luovutus, jos kiinteistö on hankittu perustettavan yhtiön lukuun.

Kun kaikki perustettavan yhtiön osakkeiden merkitsijät on merkitty lukuun ostajiksi kiinteistön kauppakirjaan, vältytään perustamisoikeuden luovutuksen varainsiirtoverotukseen liittyviltä tulkintaongelmilta.

Varainsiirtovero yritysjärjestelyissä

Verohallinto on tarkentanut ohjetta Yritysmuodonmuutosten ja yritysjärjestelyjen varainsiirtoverotuksesta ilmoitusvelvollisuuden osalta toimintamuodon muutosten yhteydessä tapahtuvan kiinteistön luovutusten osalta sekä vaihtotarjoukseen perustuvien osakevaihtojen osalta.

Verovapauden edellytysten täyttymisen vakuutus

Varainsiirtoveroa ei suoriteta verovapauden edellytysten täyttyessä silloin, kun liikkeen-, ammatin- taikka maa- tai metsätalouden harjoittaja siirtää aikaisemmin harjoitettuun toimintaan liittyvät varat ja velat osakeyhtiöön. Kun haetaan lainhuutoa tai kirjaamista sekä tehdään varainsiirtoveroilmoitusta ei aina ole tiedossa, täyttyvätkö verovapauden edellytykset.

Verovelvollinen voi lainhuudon tai kirjaamisen hakemisen yhteydessä ilmoittaa, että luovutus on verovapaa, jolloin lainhuudon tai kirjaamisen myöntämisen esteenä ei ole varainsiirtoveron maksamattomuus. Ilmoitus verovapaasta luovutuksesta annetaan ensisijaisesti yhtiön perustamissopimuksen yhteydessä laaditussa apporttiomaisuuden luovutuskirjassa, mutta voidaan tehdä myös vapaamuotoisesti. Allekirjoitettu ilmoitus, joka toimitetaan Maanmittauslaitokselle sähköisesti, katsotaan riittäväksi.

Vaihtotarjoukseen perustuva osakevaihto

Osakevaihto, jossa yhtiö hankkii sellaisen osuuden toisen yhtiön osakkeista, että sen omistamat osakkeet tuottavat yli puolet toisen yhtiön osakkeiden äänimäärästä ja antaa vastikkeena liikkeeseen laskemiaan uusia osakkeita tai hallussaan olevia omia osakkeita.

Osakkeenomistaja ei maksa saamistaan uusista osakkeista varainsiirtoveroa, koska osakemerkintään perustuva saanto ei ole varainsiirtoverolaissa tarkoitettu luovutus. Tämä koskee myös tilannetta, jossa osakkeenomistajan saamat osakkeet ovat tulleet yhtiön haltuun sen itselleen suuntaamassa osakeannissa. Jos vastike sen sijaan maksetaan muulla tavoin yhtiön haltuun tulleilla omilla osakkeilla, kyse on luovutuksesta, josta suoritetaan varainsiirtovero.

Osakkeita hankkivan yhtiön on sitä vastoin suoritettava vero apporttina saamiensa osakkeiden käyvästä arvosta varainsiirtoverolain yleisten periaatteiden mukaan. Varainsiirtoveron ilmoittamisen ja maksamisen määräaika alkaa osakevaihdossa luovutuspäivästä.

Jos osakevaihto perustuu vaihtotarjoukseen, luovutuspäivänä pidetään päivää, jona vaihtotarjouksen voidaan katsoa tulleen hyväksytyksi. Vaihtotarjouksen hyväksymispäivä voi käydä ilmi esimerkiksi yhtiökokouksen pöytäkirjasta. Julkisesti noteeratun yhtiön osakkeissa veron perusteena pidetään osakkeiden luovutuspäivän painotettua keskihintaa.

Ensiasunnon tontin varainsiirtoverovapaus

Ensiasunnon varainsiirtoverovapauden ohjetta on täydennetty tilanteilla, joissa ensiasunnon rakentamista varten ostettu tontti osittain luovutetaan edelleen ja ensiasunnoksi hankitaan osuus paritalokiinteistöstä.

Jos ensiasunnon ostaja on ulkomaalainen, on ohjeistusta muutettu siten, että asunnon käyttämistä koskevan edellytyksen täyttymisen arvioinnissa painotetaan tosiasiallista vakituista asumista koskevia seikkoja erityisesti silloin, kun asunnon hankkineella ei ole pysyvää tai jatkuvaa oleskelulupaa Suomessa.

Tontin osittainen edelleen luovutus

Rakentamattomana ostetusta tontista saatetaan luovuttaa osuus edelleen ennen kuin ensiasunnon verovapauden edellytykset ovat kokonaan täyttyneet. Silloin verovapaus kohdistuu vain siihen osaan tontista, jonka ensiasunnon ostaja omistaa sillä hetkellä, kun verovapauden edellytykset täyttyvät kokonaisuudessaan.

Paritalokiinteistön osuuden hankinta

Kiinteistömuotoisessa paritalossa hankittavaa asuinrakennusta koskeva omistusosuusvaatimus täyttyy, kun luovutuksensaaja hankkii vähintään puolet toisesta paritaloasunnosta. Omistusosuus voi olla alle puolet paritalorakennuksesta.

Lue lisää varainsiirtoverosta Verohallinnon sivuilta.