Varainsiirtoverotuksen uusia ohjeita

Kiinteistön luovutus

Laki varainsiirtoverosta muuttui ja on ollut voimassa 1.11.2019 alkaen. Lainmuutoksen jälkeen tehdyistä kiinteistön luovutuksista on annettava varainsiirtoveroilmoitus Verohallinnolle ja yhteisön (osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys, säätiö ja julkisyhteisö) ja yhteisetuuden on annettava varainsiirtoveroilmoitus lähtökohtaisesti sähköisesti.

Jokaisen luovutuksensaajan on annettava varainsiirtoveroilmoitus omasta saannostaan, eli usean luovutuksensaajan saantoa ei voi ilmoittaa yhdellä varainsiirtoveroilmoituksella. Jos varainsiirtoveroilmoitus on annettu virheellisenä tai puutteellisena, luovutuksensaajan on annettava korvaava ilmoitus. Ilmoittamisvelvollisuuteen liittyvät puutteet ja laiminlyönnit on marraskuun alusta lähtien sanktioitu.

Varainsiirtovero maksetaan käyttäen asiakaskohtaista varainsiirtoveron viitenumeroa. Asiakaskohtainen varainsiirtoveron viitenumero on näkyvissä OmaVerossa tai sitä voi tiedustella Verohallinnosta.

Varainsiirtoveron suorittamisvelvollisuus on täytetty, kun varainsiirtoveroilmoitus on annettu ja sitä vastaava varainsiirtovero maksettu Verohallinnolle. Ilmoittaja saa todistuksen suoritetusta varainsiirtoverosta, kun maksu ja sitä vastaava varainsiirtoveroilmoitus on vastaanotettu Verohallinnossa.

Kiinteistön saannolle on haettava lainhuutoa tai kirjaamista Maanmittauslaitokselta 6 kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Kirjaamishakemuksen myöhästymisestä seuraa viivästyskorotus. Jos lainhuutoa tai kirjaamista ei haeta määräajassa, veroa korotetaan 20 prosentilla jokaiselta alkavalta kuudelta kuukaudelta siitä päivästä lukien, jona lainhuutoa tai kirjaamista olisi viimeistään tullut hakea. Viivästyskorotuksen määrä on enintään 100 prosenttia. Viivästyskorotukselta ei välty, vaikka vero on maksettu ja varainsiirtoveroilmoitus annettu Verohallinnolle ajoissa.

Lue lisää Verohallinnon ohjeesta.

Varainsiirtoveroilmoitus arvopapereiden luovutuksessa

Ilmoittamisvelvollisuus on 1.11.2019 alkaen muuttunut siten, että jokaisen ilmoittamisvelvollisen on annettava oma varainsiirtoveroilmoitus eli usean luovutuksensaajan saantoa ei voi enää ilmoittaa yhdellä varainsiirtoveroilmoituksella. Yhteisön, yhteisetuuden, kiinteistönvälittäjän ja arvopaperikauppiaan on annettava ilmoitus sähköisesti. Varainsiirtovero maksetaan käyttäen asiakaskohtaista varainsiirtoveron viitenumeroa.

Kun arvopapereiden kauppa tehdään omatoimisesti, esimerkiksi asunto-osakekauppa ilman kiinteistönvälittäjää, varainsiirtoveroilmoitus on annettava Verohallinnolle ja vero on maksettava kahden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.

Lue lisää Verohallinnon ohjeesta.

Varainsiirtovero perinnönjaossa

Varainsiirtoveroilmoitus on syytä antaa Verohallinnolle, vaikka kyseessä olisi täysin vastikkeettomana varainsiirtoverosta vapaa omistajanvaihdostilanne, kuten perinnönjako tai ositus, jossa ei ole käytetty vastikkeena ulkopuolisia varoja. Ilmoitus on syytä esittää, jotta luovutuksensaaja saa saantonsa merkittyä asianomaisiin rekistereihin ja välttyy omistajanvaihdoksen jälkikäteen tapahtuvalta selvittelyltä. Perinnönjakotilanteessa ja osituksessa tulee varainsiirtoveroilmoitukseen liittää kopio ositus- ja perinnönjakokirjasta.

Lue lisää Verohallinnon ohjeesta.

Yritysmuodonmuutokset ja yritysjärjestelyt

Ohje käsittelee yhteisömuodon muutoksen, toimintamuodon muutoksen sekä yritysjärjestelyjen varainsiirtoverotusta. Ohjeessa on tarkennettu liiketoimintasiirrossa vastikkeena käytettävien osakkeiden verokohtelua siltä osin, kun vastikkeena käytetään sellaisia osakkeita, jotka ovat tulleet liiketoimintasiirron vastaanottavan yhtiön haltuun sen itselleen suuntaamassa maksuttomassa osakeannissa. Siirtävän yhtiön ei ole suoritettava varainsiirtoveroa liiketoimintasiirrossa saamistaan osakkeista, kun vastikeosakkeina käytetään uusia osakkeita, tai sellaisia osakkeita, jotka ovat tulleet liiketoimintasiirron vastaanottavan yhtiön haltuun sen itselleen suuntaamassa maksuttomassa osakeannissa.

Lue lisää Verohallinnon ohjeesta.

Ensiasunnon varainsiirtoverovapaus

Varainsiirtoveroa voidaan pyytää palautettavaksi, jos ensiasunnon verovapausperusteet ovat täyttyneet jo veron maksuhetkellä, jolloin maksu on ollut aiheeton. Palautusta on haettava 3 vuoden määräajan kuluessa. Aika alkaa kaupantekovuotta seuraavan vuoden alusta ja päättyy kolmannen vuoden lopussa. Luovutuksissa, joissa kauppa on tehty ennen 1.1.2017, palautushakemusaika on 5 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana vero on suoritettu.

Jos ensiasunnon verovapausperuste täyttyy vasta varainsiirtoveron maksamisen jälkeen, hakemus veron palauttamiseksi on tehtävä vuoden kuluessa siitä, kun ensiasunnon verovapauden edellytykset ovat kaikilta osin täyttyneet. Jos varainsiirtoveroa haetaan palautettavaksi luovutuksesta, joka on tehty ennen 1.1.2017, on määräaika hakemuksen tekemiselle kuitenkin 10 vuotta edellytysten täyttymisestä.

Lue lisää Verohallinnon ohjeesta.

Vastuu aiempien luovutusten varainsiirtoverosta

Kiinteistön luovutuksissa luovutuksensaaja voi joutua vastaamaan omaan saantoonsa liittyvän varainsiirtoveron ohella myös aiemmista luovutuksista suorittamatta olevista varainsiirtoveroista ja viivästyskorotuksista. Vastuuvelvollisuus syntyy, jos luovutuksen kohteena olevan kiinteistön tai kirjaamisvelvollisuuden alaisen vuokraoikeuden aiempia luovutuksia ei ole lainhuudatettu tai kirjattu ennen kuin viimeisin luovutuksensaaja hakee lainhuutoa tai kirjaamista omalle saannolleen. Myös kuolinpesäosuuden luovutus voi aiheuttaa varainsiirtoverovelvollisuuden, josta myöhempi luovutuksensaaja on vastuussa.

Uutta on, että 1.11.2019 tai sen jälkeen tehdyistä kiinteistön ja kirjaamisvelvollisuuden alaisten vuokraoikeuksien luovutuksista on annettava varainsiirtoveroilmoitus Verohallinnolle ja varainsiirtoveroilmoituksen antamisen laiminlyönti on sanktioitu.

Lue lisää Verohallinnon ohjeesta.