Verohallinnon automatisoitu päätöksenteko lainvastaista

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan Verohallinnon automatisoitu päätöksentekomenettely ei täytä perustuslain vaatimuksia.

Perustuslain säännökset hallinnon lakisidonnaisuudesta, hyvästä hallinnosta, oikeusturvasta ja lailla säätämisestä edellyttävät, että Verohallinnon automaattisesta hallinto- ja päätöksentekomenettelystä säädetään lailla täsmällisesti ja tarkkarajaisesti. Apulaisoikeusasiamies pitää valitettavana, että automatisoitu hallinto- ja päätöksentekomenettely on edennyt Verohallinnossa laajasti ilman asianmukaista selvitystä ja arviota.

Verotusta toimittaessaan veroviranomaisen on tutkittava saamansa tiedot ja selvitykset tavalla, joka asian laatu, laajuus, verovelvollisten yhdenmukainen kohtelu ja verovalvonnan tarpeet huomioon ottaen on perusteltua. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan nämä säännökset koskevat tutkimistapaa eivätkä päätöksentekoa. Myös perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt asiaan aiemmin huomiota. Sen mukaan automatisoituun päätöksentekomenettelyyn liittyy useita säätelemättömiä kysymyksiä.

Verohallinnon yksiköiden työjärjestyksen määräys on apulaisoikeusasiamiehen mukaan yleisluonteinen eikä sen perusteella ole johdettavissa täsmällistä virkavastuuta eikä sen sisältöä ja laajuutta automaattisesta päätöksenteosta. Verohallinnon asiakkailla on oikeus tietää heidän asiansa käsittelyn perusteet, jotta he voivat arvioida automaattisen päätöksenteon asianmukaisuutta. Tämä on oikeusturvan toteutumisen kannalta merkittävää. Verohallinnon asiakaspalvelun asianmukaista toteutumista edistäisi se, että sen kanssa asioivilla olisi tieto siitä, jos asia on ratkaistu automaattisessa päätöksentekomenettelyssä.

Verohallinnossa oma-aloitteisen verojen määrääminen arvioimalla tehdään automaattisesti. Puuttuvien ilmoitusten johdosta lähetetään vuosittain noin 300 000 kehotuskirjettä ja tehdään runsas 112 000 arvioveropäätöstä automatisoidussa käsittelyssä, jolloin tietojärjestelmä on suorittanut kaikki asian käsittelyn ja päätöksen teon vaiheet, ilman että kukaan luonnollinen henkilö on osallistunut asian käsittelyyn. Tässä automaattisessa arvioverotuksessa on myös määrätty 25 prosentin suuruinen veronkorotus arvioidusta veron määrästä.

Niin ikään yhteisöjen tuloverotuksessa tehdään automaationa arvioverotuspäätöksiä ja määrätään viiden prosentin korotus arvioidun veron määrästä. Myös verojen maksamisen valvonta ja verojen perintä voivat tapahtua automaattisesti järjestelmään tehtyjen määritysten mukaisesti. Verohallinnossa verovelvollisen koko veroasian käsittely voi siten tapahtua niin kuulemis-, päätöksenteko- kuin perintävaiheineen automaatiossa ilman, että kukaan luonnollinen henkilö on osallistunut veroasian käsittelyyn.

Lue lisää apulaisoikeusasiamiehen ratkaisusta.