Verohallinnon ohje täytäntöönpanon keskeyttämisestä

Verohallinto on julkaissut ohjeen Täytäntöönpanon keskeyttäminen. Ohjeessa kuvataan veron täytäntöönpanon kieltämisen ja keskeyttämisen edellytyksiä.

Täytäntöönpanon keskeytys muutoksenhaun yhteydessä

Verotuksen muutoksenhaun yhteydessä muutoksenhakuviranomainen, kuten esimerkiksi oikaisulautakunta tai hallinto-oikeus, voi kieltää muutoksenhakijan pyynnöstä muutoksenhaun kohteena olevan veron täytäntöönpanon. Keskeytysmääräys myönnetään tarkoituksenmukaiseksi arvioimassa laajuudessa. Täytäntöönpanon keskeytystä koskevan pyynnön käsitteleminen edellyttää aina verotusta koskevan oikaisuvaatimuksen tai valituksen vireilläoloa.

Täytäntöönpanon keskeytyspyynnön voi tehdä oikaisuvaatimuksen/valituksen yhteydessä tai erillisenä pyyntönä oikaisuvaatimuksen/valituksen vireille tulon jälkeen.

Jos verotusta koskeva muutoksenhaku ei ole ilmeisen aiheeton, annetaan keskeytyspyyntöön myönteinen päätös. Keskeytysmääräyksellä voidaan kieltää täytäntöönpano kokonaan tai kieltää täytäntöönpanotoimista vain ulosmitatun omaisuuden myynti ja ulosmitattujen varojen tilitys.

Täytäntöönpanon keskeytys ulosottoviranomaiselta

Velallisen on pyydettävä täytäntöönpanon keskeyttämistä ulosottoviranomaiselta viimeistään viikon kuluessa ulosmittaustoimenpiteestä. Ulosottomiehen on keskeytettävä täytäntöönpanotoimenpiteet väliaikaisesti kolmen viikon ajaksi, jonka kuluessa velallisen on osoitettava, että hän on hakenut muutosta verotuspäätökseen.

Kun velallinen on osoittanut hakeneensa muutosta verotuspäätökseen, ulosottomiehen on välittömästi toimitettava keskeytyspyyntö ja, jollei väliaikaista keskeyttämistä pyydettäessä ole ollut muutoksenhakua vireillä, velallisen valituskirjelmä tai oikaisuvaatimus sille muutoksenhakuviranomaiselle, jolle velallinen on osoittanut muutoksenhakunsa (oikaisuvaatimuksen tai valituskirjelmän).  Tämän jälkeen ulosoton keskeytys on väliaikaisena voimassa, kunnes muutoksenhakuviranomainen on ratkaissut keskeytyspyynnön.

Jos velallinen ei esitä selvitystä muutoksenhausta kolmen viikon kuluessa, ulosottomies jatkaa täytäntöönpanoa.

Täytäntöönpanon keskeytyksen merkitys

Täytäntöönpanon kieltäminen ja keskeyttäminen ovat menettelyjä, joilla estetään veron täytäntöönpano – eli ulosmittaus, ulosmitatun omaisuuden myynti tai ulosmittauksella kertyneiden varojen tilitys – sinä aikana, kun veroa koskeva muutoksenhakuasia on vireillä.

Veronpalautusta ja verovelvollisen suorittamaa maksua ei käytetä sellaisen verovelan suoritukseksi, jonka täytäntöönpano on kokonaan kielletty.  Maksu voidaan kuitenkin käyttää tällaisen velan tai sen osan suoritukseksi, jos asiakas sitä vaatii.

Ennen määräyksen antamista suoritettua maksua ei palauteta eikä veronpalautuksen käyttöä peruuteta. Ulosottohakemusta ei pääsääntöisesti peruuteta. Mahdollisesti jo toimitetut ulosmittaukset jäävät voimaan, joten käytännössä tässä tapauksessa kieltomääräys koskee tosiasiallisesti myynnin ja tilityksen kieltoa. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kaikissa näissä tapauksissa määrätä, että toimenpiteet on peruutettava.

Täytäntöönpanon keskeytysmääräys ei keskeytä veron erääntymisestä maksupäivään saakka laskettavan viivästyskoron muodostumista. Muutoksenhaun ja keskeytysmääräyksen voimassaoloajalta syntynyt viivästyskorko tulee maksettavaksi siltä osin, kun verotuspäätös jää voimaan muutoksenhakuviranomaisen päätöksellä.

Lähde: Veronmaksajain keskusliitto
Lue lisää Verohallinnon sivuilta.