Vuoden 2017 veromuutokset

Moni vero kevenee ja vähennys kasvaa vuonna 2017. Listasimme veromuutoksista yrittäjän kannalta tärkeimmät.

Ansiotuloverotus kevenee

 • Keskimääräinen muutos on 0,6 prosenttiyksikköä ja koskee kaikkia tulotasoja. Lisäksi ansiotuloveroperusteisiin tehdään kuluttajahintaindeksin nousua vastaava tarkistus.

Kotitalousvähennystä saa aiempaa enemmän

 • Kotitalousvähennystä korotetaan 45 prosentista 50 prosenttiin, kun työ ostetaan ennakkoperintärekisteriin kuuluvalta yritykseltä.
 • Lisäksi kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä maksetusta palkasta voi vähentää 20 prosenttia aiemman 15 prosentin sijaan.
 • Kotitalousvähennyksen kasvattamisella pyritään edistämään kotitalouspalvelujen kysyntää ja tarjontaa.

Perintö- ja lahjaverotus kevenee

 • Yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdoksia edistetään perintö- ja lahjaverotusta keventämällä. Kevennykset painottuvat I veroluokan lahjoihin.
 • Veropohjaa laajennetaan poistamalla kuoleman perusteella maksettavan vakuutuskorvauksen osittainen perintöverovapaus.
 • Puolisovähennys korotetaan 60 000 eurosta 90 000 euroon ja alaikäisyysvähennys 40 000 eurosta 60 000 euroon.

Metsälahjaverotuksella pyritään lisäämään puun käyttöä ja kasvattamaan tilakokoja

 • Vähennys tehdään metsätalouden puhtaasta pääomatulosta ja sen enimmäismäärä on 195 000 euroa, kuitenkin enintään 50 prosenttia. Vähentämättä jäänyt määrä voidaan vähentää myöhemmin ja vähennys on käytettävä viimeistään viidentenätoista verovuotena lahjoitusvuoden jälkeen.

Yrittäjävähennys helpottamaan pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä

 • Vähennys ei koske osakeyhtiöitä. Sen sijaan yksityiset elinkeinonharjoittajat sekä henkilöyhtiöt (toiminimet, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt) ovat vähennyksen piirissä.
 • Uuden yrittäjävähennyksen suuruus on 5 prosenttia elinkeinotoiminnan sekä maa-, metsä- ja porotalouden tuloksesta. Metsätalouden verotuksessa otetaan huomioon vastaavan suuruinen vähennys.
 • Vähennys tarkoittaa käytännössä sitä, että yritystoiminnan tuloksesta 5 prosenttia on yrittäjälle täysin verotonta tuloa, ja loput jaetaan nykyisen mallin mukaisesti pääoma- ja ansiotuloksi. Yrittäjävähennys koskee myös tappiollisia vuosia, jolloin tappioista huomioidaan vain 95 % alijäämähyvityksiä laskettaessa.
 • Osakeyhtiöiltä ollaan poistamassa tulolähdejako, mutta tämä tapahtuu vasta vuonna 2018.

Maksuperusteisella arvonlisäverolla lisätään pienyritysten maksuvalmiutta

 • Pienyritysten maksuvalmiutta parannetaan mahdollistamalla arvonlisäveron maksuperusteinen tilitys. Tämä koskee yrityksiä, joiden liikevaihto on enintään 500 000 euroa. Lakimuutos helpottaa myös pienyritysten hallinnollista taakkaa. Lisäksi korotetaan arvonlisäveron harvennettuihin tilitysjaksoihin oikeuttavia liikevaihtorajoja.
 • Myynnin arvonlisävero suoritetaan jatkossa vasta siltä kalenterikuukaudelta, kun myyjä on saanut maksun ostajalta. Aiemmin vero piti tilittää tavaran toimittamis- tai palvelun suorittamisajankohdan mukaan.

Välillisiin veroihin lukuisia muutoksia

 • Makeis- ja jäätelövero poistuvat. Sen sijaan tupakkaveron korotus jatkuu. Vuonna 2017 tupakkaveroa korotetaan vuoden alussa ja heinäkuun alussa. Lisäksi uuden tupakkalain myötä sähkösavukkeet tulevat verotuksen piiriin.
 • Rekisteröityjen veneiden ja kevyiden moottoriajoneuvojen vero otetaan käyttöön toukokuun alusta lähtien. Sitä vastoin autoverotuksen asteittaista keventämistä jatketaan painottamalla vähäpäästöisyyttä.
 • Liikenteen polttoaineiden vero nousee. Sama koskee ajoneuvoveroa sekä lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veroa.