Vuoden 2018 veromuutokset

Kasasimme yhteen vuodelle 2018 tällä hetkellä kaavaillut veromuutokset.

Kotimaan kokopäiväraha ja kilometrikorvaus 2018

Verovapaa kotimaan kokopäiväraha on 42 euroa vuonna 2018. Vuonna 2017 kotimaan kokopäiväraha on 41 euroa. Osapäiväraha pysyy ennallaan 19 eurossa.

Verovapaa kilometrikorvaus nousee yhdellä sentillä ja on 42 senttiä kilometriltä vuonna 2018.

Koulutus

Työnantajan kustantamaa koulutusta ehdotetaan työntekijälle verovapaaksi. Työnantajan kustantama koulutus ei täten olisi työntekijän veronalaista tuloa, jos koulutus auttaa työntekijää hoitamaan nykyisiä tai tulevia työtehtäviään työnantajan palveluksessa.

Verovapaata olisi sekä ammattitaitoa ylläpitävä ja kehittävä koulutus sekä tutkintoon johtavat koulutukset, täydennyskoulutus tai lisäpätevyyttä tuova koulutus. Säännöstä on tarkoitus tulkita laajasti ja soveltaa myös yhtiön johtoon, osakkaisiin sekä avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehiin.

Koulutuksen kustannukset työnantaja maksaisi koulutuksen järjestäjälle. Koulutukseen liittyvissä matkakuluissa sovellettaisiin pääsääntönä työmatkan matkakorvausten ohjeistusta.

Toimintamuodon muutos varainsiirtoverovapaaksi

Varainsiirtoverolakiin ehdotetaan yrityksen toimintamuodon muutoksen kohdalle kiinteistön ja arvopaperin luovutusten varainsiirtoverovapautta. Täten liikkeen- tai ammatinharjoittaja tai maa- tai metsätalouden harjoittaja voi perustaa toimintaa jatkamaan osakeyhtiön, jonka osakkeet hän merkitsee. Tavoitteena on auttaa yrittäjiä valitsemaan sopivin toimintamuoto ilman veroseuraamuksia.

Tilapäisen työskentelyn aikaraja pitenee

Komennusmiesten tilapäisen työskentelyn aikarajaa erityisellä työntekemispaikalla ehdotetaan pidennettäväksi kolmeen vuoteen. Muutos vaikuttaisi esimerkiksi päivärahojen maksamiseen tilanteessa, jossa työntekijän katsotaan työskentelevän erityisellä työntekemispaikalla. Muutos vaikuttaisi myös ennen sen voimaanastumista alkaneisiin komennuksiin.

Ansiotuloverotus

Ansiotuloveroperusteisiin ehdotetaan indeksitarkistusta, jonka perusteena on 1,5 prosentin inflaatio-oletus. Tarkastus tehtäisiin korottamalla tuloveroasteikon tulorajoja ja kasvattamalla työtulovähennyksen ja perusvähennyksen määrää. Asteikon kaikkien tuloluokkien marginaaliveroprosentteja alennettaisiin. Lisäksi Yle-veroa ehdotetaan poistettavaksi kaikkein pienituloisimmilta.

Tuloverotuksen muutosten yhteisvaikutuksena työn verotusta kevennettäisiin noin 270 miljoonaa euroa. Kilpailukykysopimuksen mukaiset palkansaajamaksujen korotukset ja yleinen ansiotason nousu huomioiden ansiotulojen verotus säilyisi täten ensi vuonna suhteellisesti nykyisellään.