Econian eettiset toimintaperiaatteet

Eettiset periaatteet perustuvat Econian arvoihin, compliance-politiikkaan ja ennakoivaan riskienhallintaan, Bureau Veritaksen sertifioimaan ISO 9001:2015 -laatujärjestelmään sekä kansainvälisiin UN Global Compact -yritysvastuuperiaatteisiin.

Taloushallintopalveluiden toimintaa ohjaa taloushallintolan hyvä tapa, jota määrittävät muun muassa Taloushallintoliiton julkaisemat ohjeet, ohjaus ja suositukset, hyvä tilinpäätöstapa -suositus, alan yleiset sopimusehdot sekä toimialastandardi TAL-STA.

Henkilöstöpalveluiden toimintaa ohjaavat Henkilöstöalan (HELA) toiminta- ja vastuullisuusperiaatteet.

Noudatamme lakeja, sääntöjä ja määräyksiä

Noudatamme kaikessa toiminnassamme meitä koskevia lakeja ja viranomaismääräyksiä sekä kansallisia ja kansainvälisiä sopimuksia.

Jokaisen työntekijämme on tunnettava omaa työtään koskevat lait, määräykset ja sopimukset sekä toimittava niiden mukaisesti.

Toimimme Econian arvojen mukaisesti

Toimintaamme ohjaavat Econian arvot: luottamus, vastuu, kasvurohkeus ja menestys.

Käsittelemme henkilö- ja asiakastietoja vastuullisesti

Kunnioitamme henkilöstömme ja asiakkaidemme yksityisyyttä ja käsittelemme henkilö- ja asiakastietoja huolellisesti ja luottamuksellisesti. Henkilötietoja kerätään, käytetään ja käsitellään vain laillisiin liiketoimintatarkoituksiin ja tietosuojalakien mukaisesti. Pääsy henkilötietoihin rajataan henkilöihin, joilla on selkeä liiketoimintaan liittyvä tarve tiedoille.

Noudatamme toiminnassamme aina tietosuojaa koskevia lakeja ja säännöksiä. Tietosuojavastaavamme varmistaa, että kaikki liiketoiminta-alueemme täyttävät asetetut tietosuojavaatimukset. Tietosuoja-asiat käydään läpi heti perehdytysvaiheessa ja tietoturva- ja tietosuojaohjeemme opastavat henkilöstöämme tietojen turvallisessa käsittelyssä.

Kunnioitamme ja suojelemme asiakkaidemme ja kumppaneidemme luottamuksellisia tietoja ja immateriaalioikeuksia. Sitoudumme hävittämään luottamuksellisia tietoja sisältävät asiakirjat tietoturvallisesti. Econialla on tiukat salassapitokäytännöt, joihin jokainen työntekijämme sitoutuu.

Toimimme läpinäkyvästi, avoimesti ja rehellisesti

Pyrimme läpinäkyvyyteen kaikessa toiminnassamme. Luomme yrityksen sisälle ehdotonta luottamuksen ja rehellisyyden kulttuuria.

Toimimme vastuullisesti niin asiakkaitamme, kumppaneitamme, sidosryhmiämme kuin työntekijöitämmekin kohtaan. Pidämme lupauksemme ja kannamme vastuumme. Teemme avointa yhteistyötä viranomaisten ja sidosryhmien kanssa.

Tavoitteenamme on aina asiakaslähtöinen ja virheetön palvelu sekä tyytyväinen asiakas. Läpinäkyvyyden ja virheettömyyden vaatimukset korostuvat erityisesti taloushallinto-, seuranta- ja raportointipalveluissamme.

Emme hyväksy lahjontaa, korruptiota ja rahanpesua

Econialla on tiukka käytäntö lahjonnan, korruption ja rahanpesun torjumiseksi. Emme hyväksy korruptiota ja lahjontaa missään muodossa eikä työntekijämme saa tarjota, pyytää tai hyväksyä minkäänlaisia suoria tai epäsuoria lahjuksia. Lahjojen ja vieraanvaraisuuden on aina oltava kohtuullisia ja soveltuvan lainsäädännön mukaisia, ja niille on oltava hyväksyttävä liiketoimintaperuste.

Noudatamme kaikkia olennaisia lakeja, säännöksiä ja menettelytapoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseksi. Säännöllisellä kouluttamisella ja perehdyttämisellä varmistamme, että kaikki työntekijämme, johtomme sekä alihankkijamme ymmärtävät, mitä laki meiltä edellyttää ja miten tunnistamme asiakkaat ja epäilyttävät liiketoimet, joihin liittyy riski rahanpesusta tai terrorismin rahoittamisesta.

Rahanpesun torjumiseksi noudatamme direktiivin ohjeita asiakkaiden tuntemisesta ja valvontatoimista. Tunnemme asiakkaamme ja varmistamme, että ymmärrämme heidän liiketoimintansa. Emme ota vastaan toimeksiantoja, joihin liittyy riski rahanpesusta tai terrorismin rahoittamisesta.

Pidämme huolta henkilöstön hyvinvoinnista, osaamisesta ja turvallisuudesta

Henkilöstön hyvinvointi, terveys ja turvallisuus ovat meille tärkeitä.

Varmistamme työturvallisuuden kaikessa toiminnassamme ja noudatamme asiakkaidemme työturvallisuusvaatimuksia. Arvioimme säännöllisesti työturvallisuusriskejä liittyen henkilökuntaamme, toimitiloihimme ja asiakasprojekteihimme.

Luomme proaktiivista työturvallisuuskulttuuria niin yrityksemme sisällä kuin asiakasyrityksissämme. Sitoudumme toteuttamaan ennakoivaa turvallisuustyötä.

Syvennämme ja ylläpidämme jatkuvasti henkilöstömme ammattitaitoa, jotta voimme tarjota asiakkaillemme laadukasta palvelua. Kannustamme henkilöstöä kehittämään omaa ammatillista osaamistaan koulutusten ja työssäoppimisen kautta. Järjestämme myös riittävän perehdytyksen uusille ja tehtäviään vaihtaville työntekijöille.

Kunnioitamme toisiamme ja yhteistä työpaikkaamme

Kohtelemme työkavereitamme reilusti ja tasa-arvoisesti. Kunnioitamme jokaisen yksilön ihmisarvoa, yksityisyyttä ja oikeuksia. Emme suvaitse työpaikalla minkäänlaista syrjintää, rasismia, uhkailua, häirintää, kiusaamista tai muuta epäasiallista kohtelua. Näitä samoja asioita edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme ja alihankkijoiltamme.

Edistämme tasa-arvoa ja monimuotoisuutta. Kaikissa rekrytointiin, palkkaukseen tai työssä etenemiseen liittyvissä asioissa yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja oikeudenmukaisuus ovat keskeisiä periaatteitamme. Tuemme monimuotoisuutta aktiivisesti työyhteisössä, jossa työskentelee eri kulttuuritaustoista tulevia, eri ikäisiä, erilaisella osaamisella varustettuja sekä eri koulutustaustan ja työkyvyn omaavia ihmisiä.

Toimimme ympäristöystävällisesti

Sitoudumme kestävän kehityksen periaatteisiin. Noudatamme toimialamme ympäristömääräyksiä ja -standardeja. Huomioimme ympäristön kaikissa toimipaikoissamme.

Tärkein ekologinen panostuksemme on sähköisten järjestelmien jatkuva kehittäminen, joiden avulla asiakkaamme voivat sähköistää taloushallintonsa ja muita liiketoimintaprosessejaan. Liiketoiminnan sähköistäminen vähentää matkustus-, tulostus- ja postitustarvetta.

Pyrimme minimoimaan ympäristökuormituksen myös esimerkiksi valitsemalla toimistoillemme ympäristöystävällisiä ratkaisuja, vähentämällä tulostamista ja mahdollistamalla etätyöskentelyn ja etätapaamiset.

Parannamme jatkuvasti omaa suorituskykyämme ympäristökuormituksen keventämiseksi entisestään.

Varmistamme eettisten periaatteiden toteutumisen ja puutumme väärinkäytöksiin

Eettiset periaatteet koskevat koko Econian henkilöstöä ja johtoa. Eettisten periaatteiden tunteminen ja ymmärtäminen varmistetaan huolellisella perehdytyksellä, säännöllisillä koulutuksilla ja aktiivisella viestinnällä.

Valvomme säännöllisesti eettisten periaatteiden noudattamista ja reagoimme mahdollisiin poikkeamiin. Ohjeiden vastaisesta toiminnasta ilmoitamme ensisijaisesti omalle esimiehelle, jonka vastuulla on myös auttaa ohjeiden tulkinnassa ja epäselvissä tilanteissa. Henkilöstömme voi myös ilmoittaa epäillystä ohjeistuksen rikkomisesta luottamuksellisen (anonyymin) ilmoituskanavan kautta. Lainsäädännön tai eettisten periaatteiden vastainen toiminta voi johtaa sisäisiin kurinpitotoimiin ja tarvittaessa työsuhteen päättämiseen.

Suojelemme niiden henkilöiden oikeuksia ja yksityisyyttä, jotka ilmoittavat vilpittömässä mielessä lainsäädännön tai eettisten periaatteiden rikkomisesta. Emme salli negatiivisia seuraamuksia henkilöille, jotka ovat tehneet ilmoituksen.