4 minuutin luku

Administer Oyj: Liikevaihto kasvoi merkittävästi, kustannusinflaatio heikensi kannattavuutta

Tämä tiedote on tiivistelmä Administerin puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuu 2023. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän yhtiötiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa www.administergroup.com/sijoittajat.

Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna.

Tammi‒kesäkuu 2023

Keskeiset tunnusluvut

  • Liikevaihto 39,2 miljoonaa euroa (23,9), kasvua 64,1 %. Kasvun taustalla oli erityisesti Econia-yrityskauppa. Orgaaninen kasvu oli lähes 10 %, ja se tuli pääsääntöisesti palkkahallinnosta, henkilöstövuokrauksesta ja ohjelmistoista.
  • Käyttökate 1,6 miljoonaa euroa (1,0), eli 4,0 % (4,2 %) liikevaihdosta. Nousu johtui pääosin vuoden 2022 aikana toteutuneista yrityskaupoista, kustannusinflaatio rasitti suhteellista kannattavuutta.
  • Liikevoitto / -tappio -1,3 miljoonaa euroa (-0,5), eli -3,3 % (-2,1 %) liikevaihdosta. Liikevoittoa rasittivat yrityskaupoista syntyneet liikearvon poistot, yhteensä -2,0 miljoonaa euroa (-1,0).

Keskeisiä tapahtumia

  • Kimmo Herranen aloitti Administer-konsernin uutena toimitusjohtajana 1.5.2023.
  • Administer-konserniin kuuluva Econia jatkoi kasvustrategiansa edistämistä tekemällä kansainvälisten ja Compliance-palveluiden kasvua tukevan yrityskaupan. Oman palvelualustan hankinnan myötä Econia voi tarjota merkittävästi parempaa ja kokonaisvaltaisempaa palvelua harmaan talouden torjuntaan ja sääntelynmukaisuuden varmistamiseen.
  • Administerin tilitoimistoliiketoiminta toteutti kolme tilitoimistoyrityskauppaa.
  • Administer-konserniin kuuluva Silta solmi merkittävän monivuotisen sopimuksen energiatoimialan yrityksen kanssa liittyen ulkoistettuihin palkkapalveluihin ja työajan hallintaan.
  • Yhtiö ryhtyi valmistelemaan kannattavuusohjelmaa, jossa keskitytään pidemmän ajan tuloksen ja kannattavuuden parantamiseen.

TUNNUSLUVUT

   1‒6/  1‒6/    1‒12/
Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita 2023 2022 Muutos, % 2022
Liikevaihto 39,2 23,9 64,10 % 52,8
Käyttökate 1,6 1 53,10 % 3,8
     % liikevaihdosta 4,00 % 4,20 %   7,10 %
Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto (EBITA) 0,7 0,6 26,90 % 2,7
     % liikevaihdosta 1,80 % 2,30 %   5,10 %
Liikevoitto / -tappio -1,3 -0,5   0,1
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -1,6 -0,5   -0,3
Liikearvopoistoilla oikaistu tulos 0,2 0,5   1,8
     % liikevaihdosta 0,40 % 2,00 %   3,50 %
Osakekohtainen tulos (EPS) -0,13 -0,05   -0,05
Oman pääoman tuotto (ROE), % -6,30 % -9,40 %   -2,00 %
Omavaraisuusaste, % 46,80 % 68,00 %   48,7 %
Velkaantumisaste, % 51,50 % 14,80 %   51,1 %
Henkilömäärä keskimäärin 1 026 576 78,10 % 657
Henkilömäärä katsauskauden lopussa 1 087 596 82,40 % 1 029

 

Toimitusjohtajan kommentti

Vuoden 2023 ensimmäinen vuosipuolisko oli meille kaksijakoinen. Liikevaihtomme kasvoi 64 prosenttia 39,2 miljoonaan euroon pääasiassa viime vuoden lopulla toteutetun Econia-yrityskaupan johdosta. Lisäksi kasvoimme myös orgaanisesti palkkapalveluissa, henkilöstövuokrauksessa ja ohjelmistoissa. Toisaalta kannattavuutemme oli epätyydyttävällä tasolla kiihtyneestä kustannusinflaatiosta johtuen ja useiden eri liiketoimintojen jäädessä kannattavuustavoitteistaan. Kokonaisuudessaan markkinamme pysyivät melko vakaina katsauskauden aikana, joskin inflaatio ja yleinen taloustilanne lisäsivät epävarmuutta.

Henkilökohtaisesti ajanjakso oli erittäin mielenkiintoinen aloittaessani Administer-konsernin toimitusjohtajana toukokuussa. Olen erittäin innostunut uudesta tehtävästäni toimittuani sitä ennen Silta Oy:n toimitusjohtajana. Administer on alansa johtava toimija tarjoten kattavan ja laadukkaan palvelukokonaisuuden niin palkka- ja taloushallinnossa kuin myös henkilöstöpalveluissa ja konsultoinnissa. 

Palkkapalveluliiketoiminnassa olemme markkinajohtaja Suomessa ja tytäryhtiömme Silta jatkoikin hyvää orgaanista kasvuaan katsauskaudella solmien jälleen uuden merkittävän asiakkuuden energia-alalla. Jatkossa tavoittelemme kasvua palkkapalveluissa myös julkisen sektorin hyvinvointialueilla laadukkaan palvelutarjoaman avulla.

Käyttökatteemme nousi 1,6 miljoonaan euroon ja oli 4,0 prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuuttamme rasittivat palkkainflaatio ja muut kohonneet kustannukset, joita emme pystyneet täysimääräisesti siirtämään asiakashintoihin. Tästä johtuen alensimme elokuussa tulevaisuuden näkymiämme vuodelle 2023 käyttökatemarginaalin osalta. Jatkamme toimia kannattavuuden parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi toisella vuosipuoliskolla. Toimialamme työmarkkinaratkaisun yhteydessä maksetun kertakorvauksen kirjasimme kokonaisuudessaan vuoden ensimmäiselle puoliskolle.

Saatoimme katsauskauden aikana päätökseen toimitilojemme rationalisointiprojektin sekä tehostimme yrityskauppojen myötä konserniin liitettyjen yksiköiden integraatiota. Näiden toimenpiteiden arvioidaan vaikuttavan myönteisesti tulokseemme vuoden toisesta puoliskosta alkaen. Nämä toimet eivät kuitenkaan yksistään riitä nostamaan kannattavuuttamme riittävästi, ja olemmekin ryhtyneet valmistelemaan kannattavuusohjelmaa, jossa keskitytään pidemmän ajan tuloksen ja kannattavuuden parantamiseen. 

Viime vuonna asiakasmenetyksistä kärsineelle Adner-tytäryhtiöllemme nimettiin katsauskauden aikana uusi toimitusjohtaja Pasi Kiikkinen. Samalla taloushallinnon ulkoistuspalveluja tarjoavan Adnerin strategiaa tarkennettiin siten, että yhtiö hyödyntää palveluissaan konserniin kuuluvan Emce Enterprise Solutions Oy:n tarjoamaa Microsoft Dynamics 365 Business Central -ohjelmaa. Lisäksi Administer-konsernin taloushallintoa vahvistettiin ja Kalle Lehtonen aloitti elokuussa 2023 uutena talousjohtajana.

Jatkoimme kasvustrategiamme toteuttamista kansainvälisten ja Compliance-palveluihin liittyvän yrityskaupan sekä kolmen tilitoimistoyrityskaupan myötä. Tästä eteenpäin pääpaino tulee olemaan kannattavuuden parantamisessa ja kasvun ylläpitämisessä. Kasvua haemme jatkossakin yritysostojen ja orgaanisen kasvun kautta Suomessa ja Itämeren ympäristössä. Strategiamme muista keskeisistä teemoista henkilöstö- ja asiakastyytyväisyys ovat kehittyneet myönteisesti, ja henkilöstön vaihtuvuus on vähentynyt.

Olemme kasvaneet pienestä yhtiöstä palkka- ja taloushallinnon sekä henkilöstön, ohjelmistojen ja konsultoinnin moniosaajaksi, ja haluamme olla alallamme Itämeren alueen paras. Olen vakuuttunut, että osaavan henkilöstömme ja kumppaneidemme liiketoiminnan tukemisen avulla pääsemme tavoitteisiimme.

Kimmo Herranen
toimitusjohtaja

 

Tulevaisuuden näkymät

Administer laski 8.8.2023 ohjeistustansa vuodelle 2023 käyttökatemarginaalin osalta. Liikevaihdon arvioidaan toteutuvan aiemmin ennakoidun mukaisesti. 

 

Uudet tulevaisuuden näkymät (julkistettu 8.8.2023)

Administer tavoittelee kasvuinvestointien jatkamista sekä orgaanista ja epäorgaanista kasvua vuonna 2023. Administer arvioi liikevaihdon olevan 76–81 miljoonaa euroa (52,8 vuonna 2022) ja käyttökatemarginaalin olevan 4–8 % (7,1 vuonna 2022) vuonna 2023.

 

Aiemmat tulevaisuuden näkymät (julkistettu 30.3.2023)

Administer tavoittelee kasvuinvestointien jatkamista sekä orgaanista ja epäorgaanista kasvua vuonna 2023. Administer arvioi liikevaihdon olevan 76–81 miljoonaa euroa (52,8 vuonna 2022) ja käyttökatemarginaalin olevan 7–9 % (7,1 vuonna 2022) vuonna 2023.

 

Riskit ja lähiajan epävarmuustekijät

Keskeytykset tai häiriöt Administerin IT-, verkko- tai viestintäjärjestelmissä voivat johtaa yllättäviin kustannuksiin ja toimintahäiriöihin ja olla vahingollisia yhtiön tai sen asiakkaiden liiketoiminnalle. Myös IT-järjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin kohdistuvat tietoturvaloukkaukset tai muut tietoturvaloukkaukset voivat olla vahingollisia joko Administerin tai sen asiakkaiden kannalta ja vahingoittaa Administerin liiketoimintaa.

Administerin toimiala on kilpailtua ja kilpailijakenttä hajautunut, mikä voi vaikuttaa haitallisesti yhtiön toimintaan, mikäli Administer ei pysty vastaamaan kilpailijoiden hintoihin tai palvelun laatuun tai ei onnistu kehittämään uusia tuotteita tai palveluita.

Yrityskaupat ovat tärkeä osa yhtiön kasvustrategiaa. Administer voi epäonnistua uusien yritysostokohteiden integroinnissa tai uusien yritysostokohteiden löytämisessä tai yritysosto voi epäonnistua.

Administerin brändi ja maine ovat tärkeitä kilpailuetuja, ja yhtiön maineen vahingoittuminen voisi vaikuttaa haitallisesti Administerin liiketoimintaan ja sen asemaan markkinalla.

Suomen kansantalouden kehitykseen kuluvana vuonna liittyy epävarmuustekijöitä. Administerilla ei ole liiketoimintaa Venäjällä tai Ukrainassa, mutta talouden vähentynyt toimeliaisuus voi vaikuttaa kielteisesti myös Administerin liikevaihtoon ja tulokseen asiakasyritysten kautta.  

Inflaation kiihtyminen Suomessa voi siirtyä myös palkkoihin ja yhdessä henkilöstön vaihtuvuuden kanssa nostaa Administerin kustannuksia ja heikentää kannattavuutta, mikäli nousseita kuluja ei saada siirrettyä yhtiön tuottamien palveluiden hintoihin. Inflaation kiihtyminen voi myös nostaa korkotasoa ja siten vaikuttaa Administerin ulkoisen rahoituksen hintaan. 

 

Lisätietoja

Kimmo Herranen, toimitusjohtaja, kimmo.herranen@administer.fi, puh. 050 560 6322
Kalle Lehtonen, talousjohtaja, kalle.lehtonen@administer.fi, puh. 0400 539 968

 

Webinaari

Toimitusjohtaja Kimmo Herranen ja talousjohtaja Kalle Lehtonen esittelivät tuloksen webinaarissa 31.8.2023 klo 11.00.

Tallenne on saatavilla osoitteessa https://administergroup.com/sijoittajat/

Muut sisällöt, jotka voivat kiinnostaa sinua

Administerin kannattavuusohjelma etenee suunnitelman mukaan, muutosneuvottelut päätökseen

Administer Oyj Lehdistötiedote 24.10.2023 klo 8.30 Administer käynnisti elokuussa 2023 kannattavuusohjelman toteuttamisen, jossa yhtenä...

Lue lisää →

Econia on nyt osa Administer-konsernia

Administer Oyj jatkaa kasvustrategiansa toteuttamista ostamalla Econia Oy:n, joka on talous- ja henkilöstöhallinnon sekä kansainvälisten...

Lue lisää →

Korjaus: Administer Oyj:n uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin

Administer Oyj Pääomatapahtuma 15.1.2024 klo 10.30 Administer Oyj korjaa 15.1.2024 klo 9.30 julkaisemaansa tiedotetta....

Lue lisää →