1 minuutin luku

Lagen om utstationerade arbetstagare och arbetsgivarens skyldigheter

Bestämmelser om tillsynen av utstationerade arbetstagare och minimivillkoren för anställningar finns i EU-direktiv och Finlands lag.  På utstationerade arbetstagare tillämpas huvudsakligen samma minimivillkor för anställningen som på finländare i motsvarande arbete i Finland.  Om ett annat lands lag tillämpas på den utstationerade arbetstagarens arbetsavtal tillämpas bestämmelserna i Finlands lag till de delar de är mera fördelaktiga för arbetstagaren. Arbetarskyddsmyndigheten övervakar att minimivillkoren för anställningen uppfylls.

 

Enligt bestämmelserna som trädde i kraft 18.6.2016 ska ett företag som utstationerar arbetskraft i Finland utse en företrädare för en arbetstagare som utstationeras i Finland om den utstationerade arbetstagarens arbete i Finland varar mer än 10 dagar.  Företrädaren ska utses före arbetet inleds.

Beställaren eller uppdragsgivaren skall i de avtal som ingås eller med andra tillbudsstående medel sörja för att företaget som utstationerar arbetskraft har utsett en företrädare i Finland. Först sörjer man för att det finns en lokal företrädare, därefter säkerställs registreringsskyldigheten både till skatteförvaltningen och andra instanser. Det är helt klart att detta kontrolleras.

Företrädaren för utstationerade arbetstagare ska vara anträffbar i Finland. Företrädaren för utstationerade arbetstagare har som uppgift att vara ett utländskt företags representant som sköter ärenden med myndigheterna och upprätthåller de uppgifter om utstationerade arbetstagare och deras arbetsgivare som lagen kräver. Företrädaren ska också ha behörighet att representera företaget i domstol och ta emot stämningar och andra myndighetshandlingar.

I detta hänseende är en lokal bokföringsbyrå guld värd: den registrerar företaget, sköter bokföringen och löneräkningen samt tar smidigt hand om även andra uppgifter.  Det måste finnas kännedom om det lokala affärslivet, verksamhetsmiljön och andra omgivningar där ärenden uträttas.  Det måste finnas kännedom förutom om skatteförvaltningen och arbetarskyddsförvaltningen också bl.a. om Fpa:s, tullens och försäkringsbolagens förfaringssätt och särdrag. En bokföringsbyrå känner bäst till vilket ansvar företrädaren för utstationerade arbetstagare har och handlar i enlighet med detta.

Den lokala företrädaren ska inneha skriftligt material om de utstationerade arbetstagarna. Sådant material är uppgifter om arbetstagaren, uppgifter som rör det kollektivavtal som ska följas, kopior på arbetstagarnas uppehållstillstånd/arbetstillstånd, lista med arbetstimmar, arbetsavtal och uppgifter om löneutbetalning.

Enligh bestämmelserna som trade i kraft 1.9.2017 ska ett företag som utstationerar arbetskraft anmäla utstationeringen till arbetarskyddsmyndigheten.  Denna anmälan kan lätt göras av den lokala företrädaren.

Muut sisällöt, jotka voivat kiinnostaa sinua

Taxation of an employee coming to Finland from abroad

The Tax Administration has published an update to the instructions regarding the taxation of employees coming to Finland from abroad. ...

Lue lisää →

God Jul och Framgångsrikt Nytt År!

I år har vi i stället för julkort och julgåvor skänkt pengar till Rädda Barnen.

Lue lisää →

New guidelines for border traffic

These instructions issued by the Finnish border guard provide passengers with information on the changes that apply to entry to Finland as of...

Lue lisää →