Hallintarekisteröidyille osakkeille maksetun osingon verotus

Verohallinto on täsmentänyt hallintarekisteröidyille osakkeille maksetun osingon lähdeverolain vaatimuksia. Tiivistämme alle pääkohdat Verohallinnon uudesta ohjeistuksesta. Autamme mielellään kaikissa tulkintakysymyksissä.

Osingonsaajan tunnistaminen

Jatkossa osingon maksajan on selvitettävä, onko osingonsaaja Suomeen yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen. Osingonmaksajan on siten tutkittava ja tunnistettava osingonsaajaa koskevia tietoja sekä varmistettava, että osingonsaajaan sovelletaan verosopimuksen osinkoa koskevia säännöksiä. Osingonsaajan tulee olla verosopimuksessa tarkoitettu osinkoetuuden omistaja (beneficial owner).

Lähdeverolakia sovelletaan vain rajoitetusti verovelvollisiin

Maksettavan osingon verotukseen sovelletaan lähdeverolakia vain silloin, jos osingonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen. Ennakkoperintälakia sovelletaan, mikäli osingonsaaja on Suomeen yleisesti verovelvollinen. Sillä ei ole merkitystä, onko kyse suorasta omistuksesta vai hallintarekisteröidystä omistuksesta.

Lähdeveron määrä

Rajoitetusti verovelvolliselle maksettavasta osingosta on pääsääntöisesti perittävä 30 prosentin lähdevero.

Vastuu laiminlyönneistä osingon maksajalla

Jos lähdeveroa on ilmoitettu tai maksettu liian vähän, Verohallinto määrää veron maksettavaksi tai oikaisee päätöstä verovelvollisen vahingoksi. Osingon maksaja vastaa lähdeveron perinnässä tapahtuneiden virheiden vuoksi perimättä jääneestä lähdeverosta. Alihankkijoiden käyttäminen ei vaikuta osingon maksajan verovastuuseen.

Lue aiheesta tarkemmin: Verohallinnon päivitetty ohje