Korotetut poistot vuosina 2024-2025

Hallitus ehdottaa, että elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavalle sallittaisiin säännönmukaiseen poistoon verrattuna kaksinkertaiset poistot koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenoista myös vuosina 2024 ja 2025. 

Koneiden, kaluston ja laitteiden vuotuinen enimmäispoisto olisi näin 25 prosentin sijaan 50 prosenttia. Ehdotus koskisi kaikkea lain voimassaoloaikana käyttöön otettua uutta irtainta käyttöomaisuutta. 

Lisätietoja: hallituksen esitys HE 227/2022 vp

 

Facebook
Twitter
LinkedIn