Mikroyhdistysten tilinpidosta valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston kesällä antaman asetuksen mukaan ne yhdistykset, jotka eivät harjoita liiketoimintaa ja joiden saamien avustusten ja muiden tulojen yhteismäärät ovat enintään 30 000 euroa päättyneeltä ja sitä edeltäneeltä tilikaudelta, voivat halutessaan soveltaa kevennettyä tilinpitoa tilikausilta, jotka alkavat 1. heinäkuuta 2023 tai sen jälkeen.

Mikroyhdistyksillä on mahdollisuus hoitaa kirjanpitonsa jatkossa kolmella eri tavalla: 

  • Ensinnäkin tilinpitoa voi jatkaa kuten tähänkin asti kirjanpitolain mukaan kahdenkertaisena. Tilinpäätös voidaan laatia maksu-​ tai suoriteperiaatteen mukaan. 
  • Toinen vaihtoehto on laatia tilinpito tiliotteeseen todentavaan aineistoon pohjautuen maksuperusteisesti. Tällöin noudatetaan asetuksessa määriteltyä tuloslaskelmakaavaa. Tiliotteessa näkyvät tapahtumat yhdistetään kyseiseen kuittiin tai muuhun tositteeseen. Käteiskassan käsittelystä asetus antaa tarkat ohjeet, jotka sisältävät tilitysvelvoitteen. Tilinpäätöksen sijaan laaditaan vuosilaskelma. Sen tulee sisältää tuloslaskelman lisäksi omaisuus-​, saatava-​, velka-​ ja vastuuluettelon sekä niiden vähennykset ja lisäykset tilivuoden aikana liitetietoina. Käytännössä kyse on siis yhdenkertaisesta kirjanpidosta, jossa taseen eristä pidetään erillistä kirjaa.  Jos mikroyhdistyksellä on esimerkiksi poistoja vaativia omaisuuseriä, voi kuitenkin olla selkeämpää tehdä kirjanpito kahdenkertaisena ja laatia tilinpäätös.  
  • Kolmas vaihtoehto koskee jäsenavoimia mikroyhdistyksiä. Jäsenavoimena yhdistys voi luopua pääkirjatileihin pohjautuvasta kirjanpidosta kokonaan. Tällöin yhdistyksen jäsenellä on oikeus saada tilinpito pyynnöstä nähtäväkseen kuukausittain. Tilinpidon tulee pohjautua tiliotteeseen, jossa näkyvät tapahtumat tulee yhdistää asianmukaiseen kuittiin tai muuhun tositteeseen. Käteiskassan käsittelystä on annettu tilitysvelvoitteen sisältävät tarkat ohjeet. Tässä vaihtoehdossa ei laadita tilinpäätöstä, vaan vuosikoonti, joka sisältää mm. tiedot jäsenavoimuuden toteutumisesta tilivuoden aikana, rahaliikenteen määrän sekä käteiskassan saldon, omaisuus-​ ja saatavaluettelon, velkaluettelon sekä jäsenten maksuvelvollisuuteen liittyvien saamisten määrän.  Jäsenavoin tilinpito on hyvä vaihtoehto silloin, kun yhdistyksen kirjanpito halutaan hoitaa kustannustehokkaasti talkootyönä ja ilman erillistä taloushallinnon ohjelmistoa.

Yhdistyksen avustuksen antaja tai toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin aina velvoittaa mikroyhdistystä laatimaan kirjanpitonsa kahdenkertaisena. 

Lähde: Taloushallintoliitto

Asetus mikroyhdistysten tilinpidosta (Finlex.fi)

Facebook
Twitter
LinkedIn