Toimintamuodon muuttaminen osakeyhtiöksi

Verohallinnon tuoreessa ohjeessa “Toimintamuodon muutos osakeyhtiöksi” kerrotaan, millä edellytyksin yrityksen toimintamuoto voidaan ilman veroseuraamuksia muuttaa osakeyhtiöksi ja miten muutos vaikuttaa siirtyvän yritystoiminnan verotukseen.

Aikaisempaan ohjeeseen verrattuna ohjeen kohtaa 4.2.1 on muutettu kirjanpidon jatkuvuutta koskevan edellytyksen osalta. Toimintamuodon muutos ei aiheuta välittömiä tuloveroseuraamuksia, jos aikaisemmin harjoitettuun toimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät samoista arvoista toimintaa jatkavalle yritykselle. Säännös edellyttää siis jatkuvuuden periaatteen noudattamista.  TVL 24 § ei aseta kirjanpidon osalta vaatimusta arvojatkuvuudesta eikä sitä aseteta myöskään kirjanpitolaissa. On kuitenkin tavallista, että toimintamuodon muutoksessa noudatetaan myös kirjanpitojatkuvuutta (arvojatkuvuus kirjanpidossa).

Myös ohjeen kohtaa 9 on päivitetty varainsiirtoverolain muutoksen tähden. Varainsiirtoveroa ei ole suoritettava tuloverolaissa tarkoitetussa toimintamuodon muutoksessa, jossa liikkeen- tai ammatinharjoittaja taikka maa- tai metsätalouden harjoittaja perustaa tätä toimintaa jatkamaan osakeyhtiön, jonka osakkeet hän merkitsee. Verovapaus koskee sekä kiinteää omaisuutta että arvopaperiomaisuutta.

Lue lisää verohallinnon sivuilta