Velvoittaako uusi rahanpesulaki yritystänne?

Viime kesänä astui voimaan uusi rahanpesua ja terrorismin rahoittamista estävä laki. Listasimme alle uuden rahanpesulain keskeisimmät muutokset. Rahanpesulain noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). Tarkistathan, onko yrityksesi ilmoitusvelvollinen!

Rahanpesulain mukaan tietyillä aloilla toimivat elinkeinonharjoittajat ovat ilmoitusvelvollisia. Ilmoitusvelvollisten on mm. tunnistettava asiakkaansa ja seurattava heidän toimintaansa, tehtävä ilmoitus epäilyttävistä liiketoimista Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle ja huolehdittava, että rahanpesulain velvoitteet tunnetaan ja niitä osataan noudattaa yrityksen sisällä.

Mikä muuttuu tilitoimistosuhteessa?

Taloushallinnon ja verotuksen asiantuntijana Econia on muiden tilitoimistojen tapaan ilmoitusvelvollinen, mikä velvoittaa meitä tunnistamaan asiakkaamme ja todelliset edunsaajat. Tunnistusvelvollisuus koskee myös vanhoja asiakkaita, mikäli tunnistusta ei ole aiemmin tehty. Tunnistamistietoja ovat passi- tai henkilökorttikopiot, kaupparekisteriote, yhtiöjärjestys ja osakasluettelo. Tunnistamistiedot on dokumentoitava ja niitä on säilytettävä viisi vuotta toimeksiannon päättymisen jälkeen. Keräämme ja dokumentoimme näitä tietoja rahanpesulain velvoittamana.

Uuden rahanpesulain keskeisimmät muutokset

 1. Ilmoitusvelvollisia ovat jatkossa kaikki tavarakauppiaat, jotka vastaanottavat käteistä vähintään 10 000 € (aiempi raja oli 15 000 €). Valvonnan piiriin kuuluvat vuoden 2008 lain tapaan myös mm. rahoitus-, sijoitus- ja perintäpalveluja tarjoavat yritykset.
 1. Ilmoitusvelvollisten on laadittava kirjallinen riskiarvio omaan toimintaan liittyvien rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi.
 1. Aluehallintovirasto ottaa käyttöön uuden rahanpesun valvontarekisterin 1.7.2019, johon kaikkien ilmoitusvelvollisten tulee rekisteröityä.
 1. Valvonta on kattavampaa ja käytössä on sanktioita:
 • ESAVI voi jatkossa määrätä rahanpesulain asettamien velvoitteiden laiminlyönneistä tai rikkomuksista rikemaksun, julkisen varoituksen tai seuraamusmaksun.
 • Yritysten on 1.7.2019 alkaen rekisteröitävä kaupparekisteriin henkilöt, jotka omistavat merkittävän osuuden yrityksestä sekä muut tosiasialliset edunsaajat.
 • Välitysliikkeiden ja niiden johdon luotettavuus arvioidaan kattavammin kuin ennen.
 1. Ilmoitusvelvolliselta edellytetään ns. whistleblowing-järjestelmä. Ilmoitusvelvollisella tulee olla menettelytavat, joita noudattamalla sen palveluksessa olevat voivat ilmoittaa riippumattoman kanavan kautta rahanpesulain säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta.
 1. Poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden määritelmä laajenee käsittämään myös Suomessa poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt. Tällaisten henkilöiden, heidän perheenjäsentensä sekä yhtiökumppaneiden osalta laki edellyttää tehostettuja toimenpiteitä asiakassuhdetta perustettaessa

 

Onko yrityksellänne rekisteröitymisvelvollisuus?

Ilmoitusvelvollisten on rekisteröidyttävä ESAVI:n rahanpesun valvontarekisteriin. Rekisteröitymisvelvollisuus koskee mm.

 • oikeudellisia palveluita tarjoavia (esimerkiksi lakimiehiä silloin, kun nämä tarjoavat tiettyjä laissa erikseen määriteltyjä palveluita)
 • rahoituspalveluja tarjoavia
 • pääasiassa veroneuvontapalveluja tarjoavia
 • kirjanpitotehtäviä toimeksiannosta hoitavia
 • tavarakauppiaita, jotka vastaanottavat edellä kuvatun tavoin vähintään 10 000 euroa käteisenä
 • sijoituspalvelulain (747/2012) 2 luvun 3 §:n 1-7 kohdassa tarkoitettuja palvelua liike- tai ammattitoimintana tarjoavia

Tutustu rahanpesulakiin tarkemmin: Finlex.fi