Vuoden 2020 veroilmoitusten määräajat

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän veroilmoitus

Vuoden 2020 esitäytetyn veroilmoituksen puuttuvat ja korjatut tiedot on annettava viimeistään 4.5.2021, 11.5.2021 tai 18.5.2021 sen mukaan kuin esitäytettyyn veroilmoitukseen on merkitty.

Jos verovelvollinen ei ole saanut esitäytettyä veroilmoitusta, on veroilmoitus jätettävä viimeistään 18.5.2021.

Maatalouden veroilmoitus 2020

Maatalouden harjoittajan veroilmoitus ja esitäytetyn veroilmoituksen puuttuvat ja korjatut tiedot tulee ilmoittaa viimeistään 1.4.2021.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan on annettava elinkeinotoiminnastaan veroilmoitus ja korjattava tai täydennettävä esitäytetyn tiedot viimeistään 1.4.2021.

Metsätalouden veroilmoitus ja metsätalouden arvonlisäveron veroilmoitus

Metsätalouden tuloveroilmoitus on annettava viimeistään 1.3.2021. Jos verovelvollinen tai hänen puolisonsa harjoittaa lisäksi maataloutta, liikettä tai ammattia ja maatalouden tai elinkeinotoiminnan veroilmoitus on annettava viimeistään 1.4.2021, on myös metsätalouden tuloveroilmoitus annettava viimeistään samana päivänä.

Metsätaloutta harjoittava luonnollinen henkilö, kuolinpesä tai verotusyhtymä, jonka arvonlisäverotuksessa sovellettava verokausi on kalenterivuosi ja joka ei harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa, on velvollinen antamaan arvonlisäveroa koskevan veroilmoituksen ajalta, jolta ei ole veroa koskevia tietoja, vain jos verottaja vaatii sitä erikseen.

Puolisoiden veroilmoituksen poikkeus

Niiden verovelvollisten, joihin sovelletaan puolisoita koskevia säännöksiä, on annettava veroilmoitus tai korjattava ja täydennettävä esitäytetty veroilmoitus samassa määräajassa. Jos määräaika päättyisi näillä puolisoilla eri aikaan, on puolisoiden noudatettava aikaisemmin päättyvää määräaikaa.

Verotusyhtymät

Verotusyhtymän veroilmoitus on annettava viimeistään 1.3.2021.

Elinkeinoyhtymät

Elinkeinoyhtymän veroilmoitus on annettava viimeistään 1.4.2021.

Yhteisön ja yhteisetuuden veroilmoitus

Yhteisön ja yhteisetuuden on annettava veroilmoitus neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien.

Ulkomaisen kuolinpesän on annettava veroilmoitus viimeistään 30.4.2021.

Kiinteistöverotus ja tietojen ilmoittaminen

Yhteisön ja yhteisetuuden on ilmoitettava kiinteistöverotuksen perusteena olevien tietojen virheet ja puutteet viimeistään 30.4.2021. Muut verovelvolliset antavat edellä mainitun ilmoituksen 4.5.2021. Jos puolisot omistavat yhdessä kiinteistön, riittää yksi yhteinen ilmoitus.

Lisätietoja Verohallinnon sivuilta