Tosiasiallisten edunsaajien tiedot ilmoitettava rekisteriin 1.7.2019 alkaen

Rahanpesulaki ja sen pohjana oleva EU:n rahanpesudirektiivi edellyttävät, että yritys tai yhteisö tunnistaa tosiasialliset edunsaajansa, ilmoittaa heidän tietonsa rekisteröitäviksi sekä pitää tiedot ajan tasalla.

PRH ryhtyy rekisteröimään tietoja yritysten ja yhteisöjen ns. tosiasiallisista edunsaajista 1.7.2019 alkaen. Yritysten edunsaajien tiedot merkitään kaupparekisteriin. Etelä-Suomen aluehallintovirasto ryhtyy samana päivänä pitämään yllä rahanpesun valvontarekisteriä.

Milloin täytyy ilmoittaa?

Yritysten täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus edunsaajistaan 1.7.2019 – 1.7.2020 ja sen jälkeen aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat. Edunsaajia ei voi ilmoittaa rekisteröitäviksi ennen heinäkuuta 2019.

Kuka on edunsaaja?

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  • omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti.
  • on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti. Välillinen omistaminen tai äänivallan käyttäminen tarkoittaa tilannetta, jossa määräysvaltaa käytetään toisen yrityksen kautta.
  • käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä tai yhteisössä. Muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus.

Mikäli tosiasiallista edunsaajaa ei ole tai sitä ei ole tunnistettavissa, pidetään tosiasiallisena edunsaajana toimitusjohtajaa, yhtiön hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.

Edunsaajien tunnistaminen on yrityksen vastuulla. Tutustu PRH:n malliesimerkkeihin edunsaajista.

Mitkä yritykset tekevät ilmoituksen?

Osa yrityksistä tekee ilmoituksen edunsaajistaan. Jotkut yritykset ja yhteisöt eivät tee ilmoitusta.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön ei yleensä tarvitse tehdä ilmoitusta. Yhtiö tekee ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies. Sivuliikkeen ulkomainen elinkeinonharjoittaja huolehtii edunsaajatietojen ilmoittamisesta kotimaansa lainsäädännön mukaan.

Pörssiyhtiöt ja yksityiset elinkeinonharjoittajat (toiminimi) eivät tee ilmoitusta edunsaajista.

Säätiöiden tai rekisteröityjen yhdistysten ei tarvitse erikseen ilmoittaa tosiasiallisia edunsaajia rekisteriin, koska yhdistyksen yhdistysrekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä pidetään tosiasiallisina edunsaajina. Säätiöiden osalta tosiasiallisina edunsaajina pidetään säätiörekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä ja hallintoneuvoston jäseniä.

Myöskään asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt tai uskonnolliset yhdyskunnat eivät tee ilmoitusta edunsaajista.

  Yritys tekee ilmoituksen       edunsaajista   Yritys tekee ilmoituksen vain,
  kun edunsaajana on muu     henkilö kuin yhtiömies
  Yritys tai yhteisö ei tee    ilmoitusta edunsaajista
  osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö   avoin yhtiö   pörssiyhtiö
  osuuskunta   kommandiittiyhtiö   yksityinen elinkeinonharjoittaja
(toiminimi)
  keskinäinen vakuutusyhtiö,
julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö
  asunto-osakeyhtiö
  säästöpankki   keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
  osuuspankki   yhdistys
  asumisoikeusyhdistys   säätiö
  vakuutusyhdistys   uskonnollinen yhdyskunta
  eurooppalainen
taloudellinen etuyhtymä
  eurooppayhtiö
  vakuutusosakeyhtiö,
julkinen vakuutusosakeyhtiö
  keskinäinen vakuutusosakeyhtiö,
julkinen keskinäinen  vakuutusosakeyhtiö
  hypoteekkiyhdistys

 

Miten ilmoitetaan?

Ilmoitus edunsaajista tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa. Myös tietojen muutokset ilmoitetaan YTJ-palvelussa.

Ilmoittamiseen tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti). Ilmoituksen allekirjoittaa sama henkilö kuin yrityksen muutkin kaupparekisteri-ilmoitukset, esimerkiksi yrityksen hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai vastuunalainen yhtiömies.

Edunsaajatietojen ilmoittaminen on maksutonta.

Mitä tietoja edunsaajista kerätään?

Luetteloon merkittäviä tietoja ovat mm. omistajan tai edunsaajan nimi, syntymäaika, kansalaisuus sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus.

PRH antaa kaupparekisteristä edunsaajien tietoja niille, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus.

Lisätietoja lainsäädännöstä:

Tosiasiallinen edunsaaja määritellään rahanpesulain 1 luvun 5 – 7 §:ssä.

Yrityksen tosiasiallisen edunsaajan rekisteröinnistä säädetään kaupparekisterilaissa.

Yhdistyksen hallituksen jäsenten rekisteröinnistä säädetään yhdistyslaissa.

Uskonnollisten yhdyskuntien hallituksen jäsenten rekisteröinnistä säädetään uskonnonvapauslaissa.

Säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten rekisteröinnistä säädetään säätiölaissa.

Lue lisää säädöstietopankki Finlexistä:

rahanpesulaki
kaupparekisterilaki
säätiölaki
yhdistyslaki
uskonnonvapauslaki.

Lisätietoja: Palvelupäällikkö Hanna Koskela, puh. 044 240 1114 tai hanna.koskela(a)econia.com