Hallituksen esitys arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostosta

Hallitus esittää (He 363/2014) muutettavaksi arvonlisäverolakia niin, että tilikauden liikevaihdon perusteella laskettavaa verovelvollisuuden alarajaa nostettaisiin 8 500 eurosta 10 000 euroon.

Lisäksi verovelvollisuuden alarajaan liittyvän veronhuojennuksen yläraja nostettaisiin 22 500 eurosta 30 000 euroon. Sen seurauksena pienyritysten tilitettävä vero nousisi täyteen määrään vasta 30 000 euron tilikausittaisella liikevaihdolla.

On myös esitetty, että kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annettua lakia muutettaisiin siten, että lakia sovellettaisiin vain sellaiseen liike- ja ammattitoimintaan, jonka tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa.

Hallituksen esityksen lait ehdotetaan tuleviksi voimaan vuoden 2016 alusta. Verovelvollisuuden alarajan ja siihen liittyvän huojennuksen ylärajan korotusta sekä kuitintarjoamisvelvollisuuteen liittyvää verovelvollisuuden alarajan korotusta sovellettaisiin lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavaan tilikauteen. Jos tilikausi on alkanut ennen lain voimaantuloa, siihen sovellettaisiin lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Aikaisempia rajoja sovellettaisiin siten myös lain voimaan tullessa kesken olevan tilikauden vuodelle 2016 kuuluvaan osaan.