Olkiluoto och lagen om utstationerade arbetstagare

Varför är en lokal bokföringsbyrå en värdefull partner för internationella företag vid Olkiluoto?

Bestämmelser om tillsynen av utstationerade arbetstagare och minimivillkoren för anställningar finns i EU-direktiv och Finlands lag.  På utstationerade arbetstagare tillämpas huvudsakligen samma minimivillkor för anställningen som på finländare i motsvarande arbete i Finland.  Om ett annat lands lag tillämpas på den utstationerade arbetstagarens arbetsavtal tillämpas bestämmelserna i Finlands lag till de delar de är mera fördelaktiga för arbetstagaren. Arbetarskyddsmyndigheten övervakar att minimivillkoren för anställningen uppfylls.  Vid Olkiluoto har frågan varit en hjärtesak förutom för representanterna för byggherrarna som deltar i projektet också för representanterna för underleverantörerna.

Enligt bestämmelserna som trädde i kraft 1.1.2006 ska ett företag som utstationerar arbetskraft i Finland utse en företrädare för en arbetstagare som utstationeras i Finland om den utstationerade arbetstagarens arbete i Finland varar mer än 14 dagar och företaget som utstationerar arbetstagaren inte har något permanent driftställe i Finland.  Företrädaren ska utses senast när arbetet inleds och bemyndigandet ska gälla i minst 12 månader efter att den utstationerade arbetstagaren har slutat arbeta i Finland.

Vid Olkiluoto ska beställaren eller uppdragsgivaren i de avtal som ingås eller med andra tillbudsstående medel sörja för att företaget som utstationerar arbetskraft har utsett en företrädare i Finland. Frågan har varit framme i de beställaransvariga huvudleverantörernas verksamhet. Först sörjer man för att det finns en lokal företrädare, därefter säkerställs registreringsskyldigheten både till skatteförvaltningen och andra instanser. Det är helt klart att detta kontrolleras. 

Företrädaren för utstationerade arbetstagare ska ha ett permanent driftställe i Finland. Företrädaren för utstationerade arbetstagare har som uppgift att vara ett utländskt företags representant som sköter ärenden med myndigheterna och upprätthåller de uppgifter om utstationerade arbetstagare och deras arbetsgivare som lagen kräver. Företrädaren ska också ha behörighet att representera företaget i domstol och ta emot stämningar och andra myndighetshandlingar.

I detta hänseende är en lokal bokföringsbyrå guld värd: den registrerar företaget, sköter bokföringen och löneräkningen samt tar smidigt hand om även andra uppgifter.  Det måste finnas kännedom om det lokala affärslivet, verksamhetsmiljön och andra omgivningar där ärenden uträttas.  Det måste finnas kännedom förutom om skatteförvaltningen och arbetarskyddsförvaltningen också bl.a. om Fpa:s, tullens, försäkringsbolagens och i synnerhet också Olkiluotos/Arevas och dess underleverantörers förfaringssätt och särdrag. En bokföringsbyrå känner bäst till vilket ansvar företrädaren för utstationerade arbetstagare har och handlar i enlighet med detta.

Den lokala företrädaren ska inneha skriftligt material om de utstationerade arbetstagarna. Sådant material är uppgifter om arbetstagaren, uppgifter som rör det kollektivavtal som ska följas, kopior på arbetstagarnas uppehållstillstånd/arbetstillstånd, lista med arbetstimmar, arbetsavtal och uppgifter om löneutbetalning.

Eftersom syftet med lagen är att förbättra myndigheternas möjligheter att motarbeta grå arbetskraft och på så sätt säkerställa att minimiarbetsvillkoren uppfylls och att de utstationerade arbetstagarna bemöts likvärdigt, är en bokförare och löneräknare även i detta hänseende den bästa lokala företrädaren.