Pääoma- ja muiden lainojen luovutukset

Pääomalainojen ja muiden yhtiölle annettujen lainojen luovutuksista ja menetyksistä tuloverotuksessa on julkaistu Verohallinnon ohje. Ohjeessa käsitellään viimeaikaista oikeuskäytäntöä ja sen vaikutusta lainan antajan tuloverotuksessa. Pääomalainat ovat omaisuutta ja myös muut lainasaamiset, joilla on takaisinmaksutarkoitus, ovat tuloverolaissa tarkoitettua omaisuutta. Ohjetta voidaan soveltaa verovelvollisen vaatimuksesta myös takautuvasti.

Pääomalainojen myynti

Kun pääomalainat myydään yhdessä osakkeiden kanssa samalle ostajalle, käsitellään näitä verotuksessa yhtenä kokonaisuutena. Tällöin osakkeiden myyntihinnasta, joka sisältää myös pääomalainoista maksettavan määrän, vähennetään kyseisten osakkeiden hankintameno, joka sisältää myös osakkeiden hankintamenoon sisältyvät pääomalainat. Jos osakkeenomistaja myy osakkeistaan vain osan, pääomalaina luetaan myytyjen osakkeiden hankintamenoon sen mukaan, mitä pääomalainasta on sovittu osakkeita myytäessä. Samalla edellytetään, että ostajalle siirtyvä pääomalainan osuus on arvostettu käyvän arvon mukaisesti. Jos osakkeet myydään erikseen ilman pääomalainaa, pääomalainan osuutta ei lueta osakkeiden hankintamenoon.

Tavallisen lainasaatavan myynti

Jos osakkeenomistaja tai muu velkoja myy yhtiölle antamansa tavallisen lainasaatavan sen käyvästä arvosta, tästä lasketaan luovutusvoitto tai luovutustappio erillään osakkeiden myynnistä. Muuta lainaa kuin pääomalainaa ei koskaan lueta osakkeiden hankintamenoon.

Myynti alle nimellisarvon

Jos osakkeenomistaja tai muu velkoja myy erikseen pääomalainasaatavan tai muun omaisuutena pidettävän lainasaatavan sen nimellisarvoa alemmasta käyvästä arvosta, hänelle muodostuu lähtökohtaisesti tuloverotuksessa vähennyskelpoinen luovutustappio, koska lainoja pidetään omaisuutena. Erityisesti etuyhteystilanteissa nimellisarvoa alemmasta käyvästä arvosta tulee antaa tarvittaessa luotettava selvitys.

Jos pääomalainasaatava tai muu yhtiölle annettu lainasaatava on myyty nimellisarvoa alempaan käypään arvoon uudelle omistajalle, uuden omistajan hankintameno kyseiselle lainasaamiselle on maksetun käyvän arvon mukaisen vastikkeen suuruinen. Jos yhtiö, jolle laina on annettu, kykenee myöhemmin taloudellisen tilanteen parannuttua maksamaan lainan pääomaa takaisin uudelle omistajalle enemmän kuin mitä uusi omistaja on kyseisestä lainasta maksanut, on lainan hankintamenon ylittävä määrä kokonaisuudessaan tuloverolain mukaisissa soveltamistilanteissa uuden omistajan muuta veronalaista pääomatuloa, vaikka yhtiön näkökulmasta kyse on edelleen lainan takaisinmaksusta lainan nimellisarvoon saakka. Lainalle mahdollisesti maksettava korko käsitellään saajan korkotulona.

Lue lisää Verohallinnon ohjeesta